preskoči na sadržaj

Osnovna škola Petra Krešimira IV. Šibenik

Login
Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 4. 2010.

Ukupno: 300167
Ovaj mjesec: 1476
Ovaj tjedan: 287
Danas: 18
Selo ili grad?
Učenici su međusobno razgovarali:" Gdje je bolje živjeti u selu ili gradu?" 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI

 

 

 

Čitajte lektire u

elektroničkom  obliku!

Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Static HTML
 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA: 112-02/21-01/83

URBROJ: 2182-43-01-21-01

Šibenik, 26. studenog 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, , 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik  te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje od 02. svibnja 2019. god., (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik, objavljuje:

 NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

UČITELJA/UČITELJICE MATEMATIKE I INFORMATIKE

 

 

 1. Jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica -  na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati   ukupnog tjednog radnog vremena.

Mjesto rada:  Osnovna škola Petra Krešimira IV. Šibenik, Bana Josipa Jelačića 74

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ broj 93/14,  127/17 i 98/19.) kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete iz

- članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 07/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.),

- članka 6. i 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik    (http://os.petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr/pravilnici) te

- članka 3. i 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u  osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19. i 75/20.).

                                                                                                                                                      Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave, adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

- životopis,

 

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - članak 7. Pravilnika o radu Osnovne   škole Petra Krešimira IV. Šibenik (http://os.petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr/pravilnici),

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu

  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave

  natječaja),

 

- elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

  Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik.

 

Natječaj je objavljen dana 26. studenog 2021. god. i traje do 04. prosinca 2021. god.                           

 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o kategoriji u koju ulazi, propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno razgovora s kandidatom (intervju).

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

 

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

 

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom u natječaju

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici podnose se na adresu: Osnovna škola Petra Krešimira IV., s naznakom „Za natječaj – Učitelj/ica matematike i informatike“.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

 

                                                                                                               RAVNATELJICA

 

                                                               Žana Lasinović Klarić, prof.

 

 

 

 

 

 
 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i sukladno uvjetima projekta“ Pomoćnici u nastavi 3“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV” koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”,  i sukladno  Pravilniku o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik  i  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola Petra Krešimira IV., Šibenik objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. POMOĆNIK/CA U NASTAVI – 2 izvršitelja/izvršiteljice:
 • na određeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno, za vrijeme trajanja školske godine 2021./2022.),
 • na određeno nepuno radno vrijeme (23 sata tjedno, za vrijeme trajanja školske godine 2021./2022.).

Mjesto rada: Osnovna škola Petra Krešimira IV., Šibenik.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:  

 • srednjoškolsko obrazovanje (minimalno četverogodišnje),
 • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u

razvoju,

 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome odnosno svjedodžbe),
 • dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od dana objave natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV. ŠIBENIK, BANA JELAČIĆA 74, ŠIBENIK 22000, s naznakom: „Natječaj za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

Prednost imaju kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima, odnosno studije koji im omogućuju rad u osnovnim školama, posebice oni kandidati koji imaju iskustva u radu s djecom koja su ciljna skupina Poziva (učenici s teškoćama u razvoju) te kandidati koji su uspješno završili obrazovne programe za pomoćnika u nastavi.

 

Svi pomoćnici u nastavi koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju trebaju steći obvezne elemente edukacije za pomoćnike u nastavi:

 

 1. Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na    inkluzivno obrazovanje,
 2. Karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 3. Podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 4. Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim     učenicima,
 5. Prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

Minimalno trajanje edukacije je 20 sati.

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o kategoriji u koju ulazi, propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno razgovoru prema odredbama članka 15. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

 

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno razgovoru ne smatra se kandidatom.

 

Obavijest o  provjeri kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te lista kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, putem elektroničke pošte na e-mail kandidata, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

 

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik, www.os-petrakresimiracetvrtog-si.skole,  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Natječaj je objavljen dana  19. listopada 2021. godine i traje do 27. listopada 2021. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik i na oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Petra Krešimira IV. Šibenik, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

 

Ravnateljica:

 

Žana Lasinović Klarić, prof.

KLASA: 112-02/21-01/70

URBROJ: 2182-43-01-21-01

U Šibeniku, 19. listopada 2021.

                                                                                                                        

 

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA: 112-02/21-01/65

URBROJ: 2182-43-01-21-01

Šibenik, 11. listopad 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, , 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik  te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje od 02. svibnja 2019. god., (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Petra Krešimira IV., objavljuje:

 

 

N A T J E Č A J

                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

UČITELJA/UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE

 1. dvoje/dvije (2) izvršitelja/izvršiteljice -  na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, za vrijeme trajanja školske godine 2021./2022.
 2. jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica -  na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati   ukupnog tjednog radnog vremena.

Mjesto rada:  Osnovna škola Petra Krešimira IV. Šibenik, Bana Josipa Jelačića 74

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ broj 93/14,  127/17. i 98/19.) kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete iz

- članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 07/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.),

- članka 6. i 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik    (http://os.petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr/pravilnici) te

- članka 3. i 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u  osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19. i 75/20.).

                                                                                                                                                      Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave, adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

- životopis,

 

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - članak 7. Pravilnika o radu Osnovne   škole Petra Krešimira IV. Šibenik (http://os.petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr/pravilnici),

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu

  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave

  natječaja),

 

- elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

  Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik.

 

Natječaj je objavljen dana 11. listopada 2021. god. i traje do 19. listopada 2021. god.                           

 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o kategoriji u koju ulazi, propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno razgovora s kandidatom (intervju).

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

 

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

 

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom u natječaju

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici podnose se na adresu: Osnovna škola Petra Krešimira IV., s naznakom „Za natječaj – Učitelj/ica razredne nastave“.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

 

                                                                                                               RAVNATELJICA

 

                                                                                                        Žana Lasinović Klarić, prof.

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA: 112-02/21-01/66

URBROJ: 2182-43-01-21-01

Šibenik, 11. listopad 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, , 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik  te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje od 02. svibnja 2019. god., (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Petra Krešimira IV., objavljuje:

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. UČITELJA/UČITELJICE ENGLESKOG JEZIKA  
 • dvoje/dvije (2) izvršitelja/izvršiteljice - određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

Mjesto rada: Osnovna škola Petra Krešimira IV. Šibenik, Bana Josipa Jelačića 74

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ broj 93/14,  127/17. i 98/19.) kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete iz

- članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 07/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.),

- članka 6. i 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik (http://os.petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr/pravilnici) te

- članka 3. i 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u  osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19. i 75/20.).

                                                                                                                                                      Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave, adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

- životopis,

 

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - članak 7. Pravilnika o radu Osnovne   škole Petra Krešimira IV. Šibenik (http://os.petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr/pravilnici),

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu

  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave

  natječaja),

 

- elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

  Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik.

 

Natječaj je objavljen dana 11. listopada 2021. god. i traje do 19. listopada 2021. god.                           

 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o kategoriji u koju ulazi, propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno razgovora s kandidatom (intervju).

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

 

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

 

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom u natječaju

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici podnose se na adresu: Osnovna škola Petra Krešimira IV., s naznakom „Za natječaj – Učitelj/ica engleskog jezika“.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

 

                                                                                                               RAVNATELJICA

 

                                                                                                        Žana Lasinović Klarić, prof.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i sukladno uvjetima projekta“ Pomoćnici u nastavi 3“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV” koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”,  i sukladno  Pravilniku o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik  i  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola Petra Krešimira IV., Šibenik objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. POMOĆNIK/CA U NASTAVI – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme (23 sata tjedno, za vrijeme trajanja školske godine 2021./2022.).

Mjesto rada: Osnovna škola Petra Krešimira IV., Šibenik.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:  

 • srednjoškolsko obrazovanje (minimalno četverogodišnje),
 • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u

razvoju,

 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome odnosno svjedodžbe),
 •  presliku potvrde/uvjerenja o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi  za učenike s teškoćama u razvoju,
 • dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od dana objave natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV. ŠIBENIK, BANA JELAČIĆA 74, ŠIBENIK 22000, s naznakom: „Natječaj za pomoćnika/cu u nastavi“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

Prednost imaju kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima, odnosno studije koji im omogućuju rad u osnovnim školama, posebice oni kandidati koji imaju iskustva u radu s djecom koja su ciljna skupina Poziva (učenici s teškoćama u razvoju) te kandidati koji su uspješno završili obrazovne programe za pomoćnika u nastavi.

Svi pomoćnici u nastavi koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju trebaju steći djelomičnu kvalifikaciju (sa zadanim minimalnim elementima programa navedenim u Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima) uvjeti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o kategoriji u koju ulazi, propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno razgovoru prema odredbama članka 15. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

 

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno razgovoru ne smatra se kandidatom.

 

Obavijest o  provjeri kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te lista kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, putem elektroničke pošte na e- mail kandidata, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

 

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik, www.os-petrakresimiracetvrtog-si.skole u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Natječaj je objavljen dana  20. rujna 2021. godine i traje do 28. rujna 2021. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik i na oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Petra Krešimira IV. Šibenik, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

 

                                                                                                                      Ravnateljica:

Žana Lasinović Klarić, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA: 112-02/21-01/56

URBROJ: 2182-43-01-21-01

Šibenik, 14. rujan 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, , 98/19 i 64/20), članka 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV.  i  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje od 02. svibnja 2019. god., ravnateljica Osnovne škole Petra Krešimira IV., raspisuje:

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA:

 

 1. SPREMAČICA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,- 40 sati tjedno

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakona o radu ( Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19) potrebno je ispuniti uvjet sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20).

 

 

Mjesto rada: Osnovna škola Petra Krešimira IV., Šibenik, Bana Josipa Jelačića 74.

 

 

U pisanoj prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt – broj telefona/mobitela i e-mail.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,

- svjedodžbu o završenoj školi, (uvjet za spremača/icu je završena osnovna škola),

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu

  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave

  natječaja)

- elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

  Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik.

 

Natječaj je objavljen dana 14. rujna 2021. god. i traje do 22. rujna 2021. god.                           

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o kategoriji u koju ulazi, propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno razgovora s kandidatom (intervju).

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno razgovor. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole

 

ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno razgovoru prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

 

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno razgovoru ne smatra se kandidatom.

 

Obavijest o području provjere kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te lista kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se na adresu: Osnovna škola Petra Krešimira IV., s naznakom „Za natječaj –spremač/ica“.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

 

                                                                                                               RAVNATELJICA

 

                                                                                                        Žana Lasinović Klarić, prof.

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA: 112-02/21-01/23

URBROJ: 2182-43-01-21-01

Šibenik, 04. svibnja 2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, , 98/19 i 64/20), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV.  i članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnateljica Osnovne škole Petra Krešimira IV., raspisuje:

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA:

 

 1. TAJNIK ŠKOLE -1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,- 40 sati tjedno

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakona o radu ( Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za obavljanje navedenih poslova propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20), odnosno moraju imati završeni:

 

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
 2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

 

Mjesto rada: Osnovna škola Petra Krešimira IV., Šibenik, Bana Josipa Jelačića 74.

 

 

U pisanoj prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt – broj telefona/mobitela i e-mail.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- diploma odnosno dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

- domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

- elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik.

 

Natječaj je objavljen dana 04. svibnja 2021. god. i traje do 12. svibnja 2021. god.                            

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.).

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole

 

ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Obavijest o području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te lista kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se na adresu: Osnovna škola Petra Krešimira IV., s naznakom „Za natječaj“.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

                                                                                                               RAVNATELJICA

 

                                                                                                        Žana Lasinović Klarić, prof.

 

 

Dokumenti

Krovna mapa za ovu stranicu nije postavljena, pa nema dokumenata za prikaz. 

U dokumentu možete proučiti natječaj za ravnatelja.

 

Poziv na TESTIRANJE ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA  i uvjete naći ćete u dokumentu na kraju ove stranice

 

 

NATJEČAJ ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA  

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA: 112-02/20-01/51

URBROJ: 2182-43-01-20-01

Šibenik, 22. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, , 98/19 i 64/20), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV.  i članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj Osnovne škole Petra Krešimira IV., raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA:

 

 1. VODITELJ RAČUNOVODSTVA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,- 40 sati tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

-završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije - računovodstveni ili financijski smjer  za sve navedene struke odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke - računovodstvenog ili financijskog smjera  stečena prema ranijim propisima

Mjesto rada: Osnovna škola Petra Krešimira IV. Šibenik, Bana Josipa Jelačića 74.

U pisanoj prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt – broj telefona/mobitela i e-mail. Pisanu prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

- elektronički zapis, odnosno preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, zaključno s                             30. listopada .2020.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na   poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Obavijest o području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te lista kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se na adresu: Osnovna škola Petra Krešimira IV., s naznakom „Za natječaj“.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 RAVNATELJ

Darko Junakovi, prof.

 

 

     OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

           Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto spremačice, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 25. kolovoza 2020 godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana  7. rujna 2020. godine

 

 

IZABRANA

 

 Ankica Zorićić, nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata - dragovoljac, za radno mjesto spremačice na neodređeno puno  radno vrijeme.

           

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  15. rujna 2020. godine. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hru rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“  i oglasnoj ploči škole. 

 

                  R a v n a t e l j

 Darko Junaković, prof

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA: 112-02/20-01/34

URBROJ: 2182-43-01-20-01

Šibenik, 25. kolovoza 2020. godine

 

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17.,68/18. ) Osnovna škola Petra Krešimira IV, Šibenik,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Spremač/ica – 1 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18. ) i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu.

Prijava na natječaj  mora sadržavati:

- osobno ime,

- adresu stanovanja,

- kontakt; broj mobitela ili telefona

- e- mail adresu

- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv  

   podnositelja prijave  ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.

   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 30 dana.

- elektronički zapis i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

   zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

 

 

 

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu.  Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.).

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole

 

ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljenom na mrežnim stranicama škole.

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole je  25. kolovoza 2020.

 

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA  IV.

Bana Josipa Jelačića 74

22000  ŠIBENIK

 

s naznakom  „Za natječaj“

 

Sve kandidate izvijestit će se o rezultatima natječaja na isti način u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Kandidate se izvješćuje putem mrežnih stranica Škole, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno

  R a v n a t e l j

Darko Junaković, prof.

 

 

 

    OBAVIJEST O PONAVLJANJU NATJEČAJA

za učitelja edukatora rehabilitatora na određeno vrijeme

 

           Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme do povratka učiteljice s bolovanja, koji je objavljen dana 2. listopada 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 28.  listopada  2019. godine donesena odluka o ponavljanju natječaja jer se na natječaj nije javila osoba koja ispunjava natječajne uvjete.

 Obavijesti o ostalim kandidatima koji su izabrani pročitajte u tekstu ispod.

 

 

 

 

 

VAŽNO!!!    PODRUČJA PROVJERE I POZIVI NA TESTIRANJE OBJAVLJENI SU NA DNU NATJEČAJA I KAO POSEBNI DOKUMENTI NA DNU STRANICE

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV.

 Š I B E N I K

KLASA: 112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01,

Šibenik, 1.listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Krešimira IV.  i članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj Osnovne škole Petra Krešimira IV., raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA:

 

 1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,- 40 sati tjedno
 2. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 7 sati tjedno
 3. UČITELJ/ICA MATEMATIKE -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 22 sata  tjedno
 4. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE -1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno
 5. UČITELJ/ICA EDUKATOR/REHABILITATOR -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s bolovanja - 40 sati tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, te posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/19).

Mjesto rada: Osnovna škola Petra Krešimira IV. Šibenik, Bana Josipa Jelačića 74.

U pisanoj prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt – broj telefona/mobitela i e-mail. Pisanu prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

- elektronički zapis, odnosno preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, zaključno s 9.10.2019.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Obavijest o području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te lista kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik u rubrici „Natječaji“.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se na adresu: Osnovna škola Petra Krešimira IV., s naznakom „Za natječaj“. U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

                                                                                                               RAVNATELJ

 

                                                                                                                                   Darko Junaković, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

Šibenik, 18. listopada 2019. godine

PODRUČJA PROVJERE NA NATJEČAJU

za učitelja engleskog jezika

Pisanom provjerom kandidata za učitelja engleskog jezika provjeravaju se područja
- poznavanje metodike i didaktike,
- poznavanje i korištenje suvremenih oblika rada u nastavi,
- poznavanje i korištenje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala u nastavi,
- snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda,
- poznavanje razredničkih poslova,
- poznavanje pedagoške dokumentacije,
- poznavanje općih propisa iz područja školstva i općih akata Škole.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje

1. Metodički priručnici (Engleski jezik)

2. Sadržaji Loomena za predmet Engleski jezik

3. Kurikularna reforma u osnovnoj školi
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj  

    školi (sa svim važećim izmjenama)
6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)
7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama 

    u razvoju
8. Zakon o radu

 

Objavljeno 18.10.2019.

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

Šibenik, 18. listopada 2019. godine

 

PODRUČJA PROVJERE NA NATJEČAJU     za učitelja glazbene kulture

Pisanom provjerom kandidata za učitelja glazbene kulture provjeravaju se područja:
- poznavanje metodike i didaktike,
- poznavanje i korištenje suvremenih oblika rada u nastavi,
- poznavanje i korištenje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala u nastavi,
- snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda,
- poznavanje razredničkih poslova,
- poznavanje pedagoške dokumentacije,
- poznavanje općih propisa iz područja školstva i općih akata Škole.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje

1. Metodički priručnici (Glazbena kultura)

2. Sadržaji Loomena za predmet Glazbena kultura

3. Kurikularna reforma u osnovnoj školi
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj  

    školi (sa svim važećim izmjenama)
6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)
7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama 

    u razvoju
8. Zakon o radu

Objavljeno 18.10.2019.

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

Šibenik, 18. listopada 2019. godine

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

 TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja engleskog jezika,  na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 2. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

                              održat će dana 23. listopada 2019. godine, s početkom u  1200 sati,

                              u Osnovnoj školi  Petra Krešimira IV., u učionici broj 24.  

               

 • 11 45  sati       - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja
 • 12 00 sati       -  Pisana provjera (testiranje).
 • 1400  sati        - Usmeno testiranje kandidata koji su ostvarili dovoljan broj bodova

                        na pisanom dijelu testiranja

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati/kandidatkinje:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

A. Č. L.

2.

D. T.

3.

M. Đ.

4.

I. G. Ć.

5.

S. L.

6.

M.B.

7.

L. M.

8.

F.P.

  Ako kandidat/kandidatkinjakinja   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

 Pisana  provjera kandidtkinje obavit će se  putem testiranja.

Kandidatkinja je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 10 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta. Maksimalni broj bodova je 10.  

 

 

     

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   
 • Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.
 • Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.
 • Ako kandidat/kinja zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.
 • Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR I RANG LISTA KANDIDATA“.        
 • Poziv za testiranje objavljen  je dana  18. listopada 2019. na mrežnoj stranici Osnovne škole ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.

 

 

 

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

Šibenik, 18. listopada 2019. godine

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

 TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja engleskog jezika,  na neodređeno nepuno radno vrijeme 7  sati tjedno, koji je objavljen dana 2. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

                             održat će dana 23. listopada 2019. godine, s početkom u  1200 sati,

                              u Osnovnoj školi  Petra Krešimira IV., u učionici broj 24.                                                 

 

 • 11 45  sati       - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja
 • 12 00 sati       -  Pisana provjera (testiranje).
 • 1400  sati        - Usmeno testiranje kandidata koji su ostvarili dovoljan broj bodova

                        na pisanom dijelu testiranja

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati/kandidatkinje:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

B. B.

2.

D. Š. C.

3.

D. O.

4.

A. Č. L.

5.

M. Đ.

6.

I. G. Ć.

7.

S. L.

8.

Ž. G.

 

 Ako kandidat/kandidatkinjakinja   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Pisana  provjera kandidtkinje obavit će se  putem testiranja.

Kandidatkinja je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 10 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 45  minuta. Maksimalni broj bodova je 10.  

 

      

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Ako kandidat/kinja zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR I RANG LISTA KANDIDATA“.        

Poziv za testiranje objavljen  je dana  18. listopada 2019. na mrežnoj stranici Osnovne škole ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.

 

 

 

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

Šibenik, 18. listopada 2019. godine

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

 TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja glazbene kulture,  na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 2. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

                              održat će dana 23. listopada 2019. godine, s početkom u  1200 sati,

                              u Osnovnoj školi  Petra Krešimira IV., u učionici broj 24.  

               

 • 11 45  sati       - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja
 • 12 00 sati       -  Pisana provjera (testiranje).
 • 1400  sati        - Usmeno testiranje kandidata koji su ostvarili dovoljan broj bodova

                        na pisanom dijelu testiranja

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati/kandidatkinje:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

M. Š. S.

2.

M. O.

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

  Ako kandidat/kandidatkinjakinja   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

 Pisana  provjera kandidtkinje obavit će se  putem testiranja.

Kandidatkinja je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 10 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta. Maksimalni broj bodova je 10.  

 

 

      

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   
 • Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.
 • Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.
 • Ako kandidat/kinja zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.
 • Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR I RANG LISTA KANDIDATA“.        
 • Poziv za testiranje objavljen  je dana  18. listopada 2019. na mrežnoj stranici Osnovne škole ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.

 

 

 

                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

 

Šibenik, 28. listopada 2019. godine

 

                               OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

           Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  2. listopada 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 28.  listopada  2019. godine

 

IZABRANA

 

 Lana Meter,  prof. engleskog jezika i književnosti, za radno mjesto učitelja engleskog jezika na neodređeno puno  radno vrijeme.

           

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  28. listopada 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hru rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“  i oglasnoj ploči škole. 

 

                 R a v n a t e l j

 

                Darko Junaković, prof

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

 

Šibenik, 28. listopada 2019. godine

 

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

           Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno, koji je objavljen dana  2. listopada 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 28.  listopada  2019. godine

 

IZABRANA

 

 Dubravka Štrbinić Ciko,  magistra edukacije  engleskog jezika i književnosti,

 za radno mjesto učitelja engleakog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno           

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  28. listopada 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hru rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“  i oglasnoj ploči škole. 

 

                

                 R a v n a t e l j

 

                Darko Junaković, prof

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

 

Šibenik, 28. listopada 2019. godine

 

                                  OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

           Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  2. listopada 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 28.  listopada  2019. godine

 

 

IZABRANA

 

 Mateja Šeneta Skračić,  magistra glazbene kulture, za radno mjesto učitelja glazbene kulture na neodređeno puno  radno vrijeme.

           

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  28. listopada 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hru rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“  i oglasnoj ploči škole. 

 

                

                      R a v n a t e l j

 

                 Darko Junaković, prof

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01

 

Šibenik, 28. listopada 2019. godine

 

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

           Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja matematike, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno, koji je objavljen dana  2. listopada 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Petra Krešimira IV., Šibenik, ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 28.  listopada  2019. godine

 

 

IZABRANA

 

Antonia Samodol,  diplomirani inženjer matematike,  za radno mjesto učitelja matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno.  

        

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  28. listopada 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Krešimira IV., ured@os-petrakresimiracetvrtog-si.skole.hru rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“  i oglasnoj ploči škole. 

 

                

                                   R a v n a t e l j

 

                              Darko Junaković, prof

                                                                                                                              

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01           

Šibenik, 24. listopada 2019. godine

 

 

 

 

POZIV  KANDIDATIMA

za za radno mjesto učitelja engleskog jezika,  na neodređeno puno radno vrijeme,

na intervjuu s ravnateljem škole

 

 

koji će se održati dana 25. listopada 2019. godine u 900 sati u kancelariji ravnatelja.

 

Na intervju s ravnateljem škole pozivaju se kandidati koji su na pisanom i usmenom testiranju Povjerenstva ostvarili tri najbolja bodovna rezultata prema sljedećoj rang listi:

 

 

Red.

broj

Prezime i ime  kandidata

Broj bodova na pisanom testiranju

Broj bodova na usmenom testiranju

Ukupan broj bodova

Termin razgovora s ravnateljem

1.

M.L.

10

9

19

 900

2.

P.F.

8

7

15

915

3.

Đ.M.

8

6

14

930

 

 

Napomena: D.T i  I.G.Ć nisu pristupili testiranju

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu s ravnateljem u nevedenom terminu, smatrat će se da je kandidat odustao od natječaja

 

 

 

 

 

                                                                                                                R a v n a t e l j

 

                                                                                                   Darko Junakovi, prof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA KREŠIMIRA IV.

                        Š I B E N I K

KLASA:  112-02/19-01/60

URBROJ: 2182-43-01-19-01           

Šibenik, 24. listopada 2019. godine

 

 

 

 

POZIV  KANDIDATIMA

za za radno mjesto učitelja engleskog jezika,  na neodređeno nepuno radno vrijeme od

7  sati tjedno

na intervjuu s ravnateljem škole

 

 

koji će se održati dana 25. listopada 2019. godine u 900 sati u kancelariji ravnatelja.

 

Na intervju s ravnateljem škole pozivaju se kandidati koji su na pisanom i usmenom testiranju Povjerenstva ostvarili tri najbolja bodovna rezultata prema sljedećoj rang listi:

 

 

Red.

broj

Prezime i ime  kandidata

Broj bodova na pisanom testiranju

Broj bodova na usmenom testiranju

Ukupan broj bodova

Termin razgovora s ravnateljem

1.

Š. C. D.

10

9

19

 945

2.

B. B.

6

7

13

1000

3.

L. S.

6

6

12

1015

 

 

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu s ravnateljem u nevedenom terminu, smatrat će se da je kandidat odustao od natječaja

 

 

 

 

 

                                                                                                                R a v n a t e l j

 

                                                                                                          Darko Junaković, prof

 

preskoči na navigaciju